pozadie
Posledná zmena: 09.01.2020

Kurz Projektový manažment

Miesto realizácie kurzu:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):199 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy.
Organizačné údaje o kurze:Obsahová náplň:
• prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu, životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu
• rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručností manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu
• plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu
• implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), hodnotenie úspešnosti projektu, záverečná správa

Účasťou na kurze získate aj:

• Možnosť otestovať svoje znalosti z Projektového Manažmentu pred kurzom a po realizácii kurzu.
• Prístup k záznamom 30 relevantných webinárov z oblasti Projektového manažmentu .
Dátum realizácie:23.04.2020 Poznámka k termínu realizácie:Termín vzdelávania:
23.-24.04.2020 (8:30 - 16:00 hod.)
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/projektovy-manazment/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Kontrišová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava