pozadie
Posledná zmena: 11.02.2019

Kurz Tkanie

Názov modulu:Tkanie na krosnách
Miesto realizácie kurzu:RCR ÚĽUV Bratislava
Obchodná 64, 816 11 Bratislava

RCR ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica

RCR ÚĽUV Košice
Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Banská Bystrica, Košice
Cena kurzu (cena s DPH):99.00 EUR
Poznámka k cene:Kurz je rozdelený na tri trimestre, pričom každá časť stojí 99 Eur
Popis akreditácie:Akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Odbor celoživotného vzdelávania Číslo POA: 1060/2015/1/6
Dátum vydania akreditácie:31.03.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolventi modulu si osvoja poznatky o technikách tkania na krosnách na Slovenku a technologické
postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách. Naučia sa vzorovať tkaniny viacerými spôsobmi - preberania,
brožovania, prelamovania a pomocou farebných pásov, utkať tkaniny plátnovou, ripsovou a keprovou väzbou. Osvoja si tkanie textílií z vlneného materiálu a textilného odpadu. Budú vedieť zhotoviť tkaninu so slučkovou a vlasovou štruktúrou a handričkový koberec. Nadobudnú poznatky o použití tkaním v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Naučia sa použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín. Absolventi modulu budú shopcní uplatniť sa ako výrobcovia v oblasti ľudovej umeleckej výroby a remesiel v odvetví tkania.

Učebné osnovy:
- Vybrané kapitoly z tradičných tkáčskych techník
- Základy tkania
- Vzorovanie tkanín
- Tkanie z vlny a textilného odpadu
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávací kurz sa realizuje v RCR v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vzdelávací kurz prebieha počas jedného trimestra v školskom roku. Môže ísť o jesenný, zimný alebo jarný trimester. Kompletný program nájdete na našej stránke: http://www.uluv.sk/sk/web/skola-remesiel-uluv/
Poznámka k termínu realizácie:Termíny sú podľa plánu vzdelávacích kurzov pre príslušný školský rok.
Kompletný program pre RCR ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach je aktualizovaný na webstránke:
http://www.uluv.sk/sk/web/skola-remesiel-uluv/
Rozsah kurzu:105 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Oľga Fratričová
Telefón:+421908767715
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Adresa:Obchodná 64, 81611 Bratislava
Informácie o spoločnosti:ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby plní najmä funkciu celoštátneho dokumentačného a informačného centra ľudovej umeleckej výroby a zároveň Múzea ľudovej umeleckej výroby - otvoreného depozitára ÚĽUV. Vo svojej činnosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. V tomto zmysle spolupracuje so všetkými záujemcami, podporovateľmi, propagátormi a výrobcami, rozvíjajúcimi ľudovú umeleckú výrobu. Od roku 1999 realizuje ÚĽUV vzdelávacie aktivity formou kurzov v Regionálnych centrách remesiel v Bratislave (1999), Banskej Bystrici (2005) a v Košiciach (2015).
Vzdelávacie aktivity Školy remesiel ÚĽUV sú zamerané na ľudovo umeleckú výrobu a organizujú sa systematicky. Cieľom vzdelávacej činnosti organizácie je prostredníctvom edukatívnych programov podporovať vzťah verejnosti k tradíciám, kultúrnemu dedičstvu a taktiež takýmto spôsobom prispievať k starostlivosti, ochrane a rozvoju ľudovej umeleckej výroby. Základnými formami vzdelávacích aktivít sú záujmové kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, semináre a ďalšie.

V roku 2016 bola Škola remesiel ÚĽUV zapísaná v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska UNESCO.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie kurzy tradičných ľudových výrob, techník