pozadie
Posledná zmena: 21.01.2019

Kurz Time a stres manažment, psychohygiena

Miesto realizácie kurzu:J.M. Hurbana 4, 010 01, Žilina - 2. poschodie
Kurz sa poskytuje: Žilina
Poznámka k cene:účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ciele kurzu:

- Pochopiť možné príčiny napätia na pracovisku, naučíte sa rozoznať ich prejavy a popri tom nájsť vlastný prístup riešenia záťažových situácií.
- Naučiť sa pracovať so svojimi emóciami a osobnosťou a zároveň s emóciami a pocitmi svojho okolia.
- Plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.

Obsahová náplň:

- Môj time manažment – ako využívam svoj i zverený čas a aký sú moji zlodeji času
- Princípy plánovanie času a určovanie priorít
- Ako efektívne riadiť svoj čas
- Stanovovanie cieľov
- Naliehavosť verzus dôležitosť
- Organizácia pracovného dňa a každodenné tipy na lepšie sebariadenie
- Pochopenie mechanizmu stresovej reakcie
- Práca pod časovým tlakom
- Mapa stresu života
- Emócie a stres
- Stratégie zvládania stresu
- Prevencia stresu
- Techniky napomáhajúce zvládať stres a dobíjať baterky
Organizačné údaje o kurze:Metódy: riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah: 2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma: kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.
Dátum realizácie:04.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:4 - 5. 3. 2019
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba: - dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja - dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja. Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 919 336, +421918329305,
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy