pozadie
Posledná zmena: 21.01.2019

Kurz Emočná inteligencia, stop negatívnym emóciám

Miesto realizácie kurzu:J.M. Hurbana 4, Žilina
Kurz sa poskytuje: Žilina
Poznámka k cene:účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ciele kurzu:

- Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
- Naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
- Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.


Obsahová náplň:

- Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život. EQ verzus IQ, čo vieme ovplyvniť a rozvíjať.
- Vplyv sebavnímania na schopnosť ovládať svoje vlastné emócie
- Techniky zvládania svojich negatívnych emócií
- Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí s cieľom naučiť sa emocionálnej obrane voči negatívnym emóciám druhých.
- Techniky „obrany“ voči negatívnym emóciám tých druhých
- Empatia a vnímanie druhého s cieľom dobrého budovania vzťahov (profesionálnych aj osobných)
Organizačné údaje o kurze:Metódy: riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah: 2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma: kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.
Dátum realizácie:18.02.2019 Poznámka k termínu realizácie:18. - 19. 2. 2019
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba: - dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja - dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja. Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 918 919 336
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy