pozadie
Posledná zmena: 17.12.2019

Kurz OBCHODNÁ ANGLIČTINA

Názov modulu:Kurz anglického jazyka
Miesto realizácie kurzu:Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice, Košice - okolie
Cena kurzu (cena s DPH):200 EUR (166.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľová skupina:

Požadujeme minimálne stredne pokročilú úroveň anglického jazyka.
Jazyková analýza pre zistenie Vašich potrieb je zadarmo a pozostáva z písomného diferenciačného testu a ústneho pohovoru s lektorom. Jazyková analýza je podmienkou prijatia do kurzu.

Cieľ seminára:

Kurz je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie) a sociálnych zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných situácií) prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate).
?
BEC je medzinárodné uznávaná certifikovaná skúška univerzity Cambridge. Kurz obchodnej angličtiny je zameraný na rozvoj jazykových zručností pre pracovné prostredie. V dnešnom globalizujúcom sa svete je takmer nevyhnutné ovládať anglický jazyk a vedieť ho používať pri rôznych situáciách. Učíte sa rozvíjať svoje zručnosti - profesionálne vystupovanie, prezentovanie, vyjednávanie a komunikáciu. Práve táto kombinácia robí kurz obchodnej angličtiny jedinečným na trhu.(pozri termíny skúšok BEC na Slovensku)

Čo obsahuje kurz?

Kurz obchodnej angličtiny sa zameriava hlavne na používanie formálneho jazyka, terminológie používanej pri obchodných stykoch a vedení rozhovorov. Pri výučbe sa využíva know how nadobudnuté pôsobením v oblasti obchodu a učebnica, ktorú vydáva univerzita Cambridge ako pomôcku pre prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu BEC. Informácie, ktoré sú prezentované, vychádzajú zo situácií v obchodnom a profesionálnom prostredí. Je nutné podotknúť, že kurz sa zameriava viac na využitie obchodného jazyka v praxi.

Absolvent kurzu je pripravený rýchlo sa orientovať a komunikovať v oblasti obchodnej terminológie na profesionálnej úrovni.

Aké sú ciele kurzu?

• zlepšiť Vašu schopnosť písať bežné obchodné písomnosti v
anglickom jazyku, napr. listy, objednávky a pod.
• zlepšiť Vašu schopnosť čítať a porozumieť textom, ako
korešpondencia, či obchodné dokumenty
• zvýšiť Vašu mieru porozumenia angličtiny v oblasti obchodu,
rokovaní, prezentácii, interview, diskusií, atď.
• posilniť Vaše zručnosti a umožniť Vám zapájať sa do širokého
spektra hovorových situácií, napr. ako rozhovor s klientmi,
diskusie s kolegami, prípadne vyjednávanie zmluvných
podmienok
• oboznámiť Vás so všetkými druhmi úloh, s ktorými sa stretnete
na skúške BEC a zvýšiť Vašu úspešnosť v riešení týchto úloh
• priblížiť Vám niektoré jazykovo-orientované aspekty práce v
obchodnom prostredí
• rozvíjať Vaše prezentačné, komunikačné, obchodné a
vyjednávacie zručnosti

Kurz obchodnej angličtiny prebieha v ucelených jednotkách, tzv. moduloch. Každý modul má špecifickú časovú dotáciu. Absolvovanie modulov je možné v rôznych termínových kombináciách,
o ktorých Vás radi informujeme.
?
Rozdelenie jednotlivých modulov do kurzov:

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie I. (25h, t.j. 2x1h týždenne = 3 mesiace)Podmienkou je absolvovanie vstupného diferenciačného testu s výsledkom min. 50%

• Company profile 8h
• Production & selling 8h
• Business travel 8h
• Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie II. (25h, t.j. 2x1h týždenne = 3 mesiace)Podmienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie I. alebo výsledok diferenciačného testu min. 65%

• Business relationships 8h
• Finance 8h
• Human resources 8h
• Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie III. (25h, t.j. 2x1h týždenne = 3 mesiace)Podmienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie II. alebo výsledok diferenciačného testu min. 75%

• Human resources 8h
• Marketing 8h
• Entrepreneurship 8h
• Progress test 1h

Kurz obchodnej angličtiny a komunikácie IV. (25h, t.j. 2x1h týždenne = 3 mesiace)Podmienkou je absolvovanie Kurzu Obchodnej angličtiny a komunikácie III. alebo výsledok diferenciačného testu min. 85%

• Business abroad 8h
• Change 8h
• Customer relations 8h
• Progress test 1h
?
Ako realizujeme samotné vzdelávanie:

Kurz vedie lektor Richard Rovinský, ktorý sa venuje príprave profesionálov na medzinárodnú skúšku BEC. Počas kurzu sa využívajú kooperatívne formy vyučovania, diskusia, prvky projektového vyučovania, prekladové stratégie, informačné vstupy a prípadové štúdie. Pri čítaní textov vedie lektor študentov podľa zásad rozvoja meta-kognitívnych čitateľských stratégií. Lektor slúži ako koordinátor celého procesu vzdelávania, vytvára podnetné a uvoľnené prostredie a pomáha študentom rozvíjať všetky 4 jazykové zručnosti, ako aj sociálne zručnosti pri prípadových štúdiách. Počas seminárov používajú študenti aktívne anglický jazyk a sú nabádaní neustále komunikovať, vyjadrovať svoj vlastný názor, popisovať javy a konzultovať ich s inými.
Po vzájomnej dohode vieme pripraviť výuku aj na iných miestach a upraviť časový rozsah jednotlivých modulov. Kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.

Kurz organizujeme v spolupráci s academy language institute
Organizačné údaje o kurze:Celkový počet hodín:

- intenzívne kurzy v rozsahu 25 hod./ 1-2 mesiace
- Klasický kurz v rozsahu 25 hod. / 3 mesiace

Prihlásenie :

• zaslanie záväznej prihlášky
• telefonicky na čísle 055/32 74 428, 402
• platba v hotovosti na mieste, alebo bankovým prevodom na účet:
SK2311000000002928906845

Bližšie informácie nájdete na stránke www.teledom.sk
Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu: podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:25 h.
Doplňujúce informácie:Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým modulom Skupina má max 8 účastníkov, minimálny počet pre otvorenie je 6 účastníkov Prednášajúci lektor: Richard Rovinský
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra