pozadie
Posledná zmena: 05.04.2016

Kurz Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

Názov modulu:[email protected]
Miesto realizácie kurzu:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
SNP 159
049 18 Lubeník
Kurz sa poskytuje: Revúca
Poznámka k cene:podľa dohody
Popis akreditácie:Program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1556/2015-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.
Dátum vydania akreditácie:24.07.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať profesijné kompetencie v oblasti využívania multimediálnych tabletových zariadení v edukačnom procese.

Obsah vzdelávacieho programu:
- Tabletové zariadenia a práca s aplikáciami
- Digitálny vzdelávací obsah
- Základné nástroje na prípravu textových, tabuľkových a prezentačných dokumentov na tabletoch
- Príprava a tvorba školského tabletového projektu
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávací program je určený pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie s výnimkou učiteľov predmetu Informatická výchova a Informatika.
Poznámka k termínu realizácie:podľa záujmu
Rozsah kurzu:60 h.
Doplňujúce informácie:Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod a dištančná 20 hod). Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia. Počet kreditov: 15. Podmienky pre zaradenie uchádzačov: Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Uchádzač bude zaradený na vzdelávanie na základe prihlášky po splnení kritérií a ustanovení §2 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Imrich Juhás
Telefón:+421903608986;+421584426010
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
Adresa:SNP 159, 04918 Lubeník
Informácie o spoločnosti:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť firmy je v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Od 1.1.2012 firma zahájila inovačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
"Softimex®" , "Multimedia a internet®" sú registrované ochranné známky spoločnosti Softimex Multimédiá s.r.o.
Vzdelávacie aktivity:[email protected] – PC počítačové kurzy [email protected] – IT informačné technológie [email protected]® – Multimediálne jazykové kurzy [email protected] – Odborná terminologická jazyková príprava [email protected] – Odborné poradenské kurzy [email protected] – Kancelárske aplikácie [email protected] – Kurzy účtovníctva [email protected] – Počítačová grafika [email protected] – Kurzy pre robotnícke profesie [email protected] – Európsky počítačový pas ECDL [email protected] – Digitálne mobilné zariadenia [email protected] – Multimediálna domácnosť [email protected] – Finančná gramotnosť [email protected] - Kontinuálne vzdelávanie učiteľov