pozadie
Posledná zmena: 05.04.2016

Kurz Využitie grafických editorov v edukačnom procese

Názov modulu:[email protected]
Miesto realizácie kurzu:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
SNP 159
049 18 Lubeník
Kurz sa poskytuje: Revúca
Poznámka k cene:podľa dohody
Popis akreditácie:Program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1574/2015-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.
Dátum vydania akreditácie:11.12.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je zdokonaľovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti používania počítačových grafických aplikácií a ich aplikovaniu v edukačných aktivitách v kontexte rozvoja tvorivosti a elementárnych zručností edukantov na príslušných stupňoch vzdelávania.

Obsah vzdelávacieho programu:
1.Úvod do problematiky a vysvetlenie terminológie
2. Inštalácia a nastavenie užívateľského prostredia grafického editora Zoner Callisto
3. Práca s bitmapovými formátmi obrázkov v Zoner Callisto – Editor Bitmap
4. Kreslenie v programe Revelation Natural ART
5. Pracujeme so sériou obrázkov v Revelation Natural ART
6. Tvorba jednoduchých animácií v prostredí Pivot Stickfigure Animator
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávací program je určený pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s výnimkou učiteľov predmetu Informatická výchova a Informatika.
Poznámka k termínu realizácie:podľa záujmu
Rozsah kurzu:60 h.
Doplňujúce informácie:Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod a dištančná 20 hod). Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia. Počet kreditov: 15. Podmienky pre zaradenie uchádzačov: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov). Požadovanými zručnosťami uchádzača pre jeho zaradenie a úspešné absolvovanie uvedeného aktualizačného vzdelávania sú: - základná obsluha osobného počítača (notebook, desktopové prevedenie), pod platformou operačného systému Windows, základná konfigurácia operačného systému Microsoft Windows 7, respektíve vyššej edície; - hierarchické usporiadanie súborov a priečinkov/podpriečinkov aplikácie dodávané s MS Windows, - spustenie počítačovej aplikácie pod platformou operačného systému Windows, ukončenie práce s danou aplikáciou, - práca s externým pamäťovým médiom – otvorenie, uloženie a prenos súborov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Imrich Juhás
Telefón:+421903608986;+421584426010
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
Adresa:SNP 159, 04918 Lubeník
Informácie o spoločnosti:SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť firmy je v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Od 1.1.2012 firma zahájila inovačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
"Softimex®" , "Multimedia a internet®" sú registrované ochranné známky spoločnosti Softimex Multimédiá s.r.o.
Vzdelávacie aktivity:[email protected] – PC počítačové kurzy [email protected] – IT informačné technológie [email protected]® – Multimediálne jazykové kurzy [email protected] – Odborná terminologická jazyková príprava [email protected] – Odborné poradenské kurzy [email protected] – Kancelárske aplikácie [email protected] – Kurzy účtovníctva [email protected] – Počítačová grafika [email protected] – Kurzy pre robotnícke profesie [email protected] – Európsky počítačový pas ECDL [email protected] – Digitálne mobilné zariadenia [email protected] – Multimediálna domácnosť [email protected] – Finančná gramotnosť [email protected] - Kontinuálne vzdelávanie učiteľov