pozadie
Posledná zmena: 22.02.2018

Kurz Účtovník - účtovníčka ZADARMO CEZ REPAS - informujte sa !!!

Názov modulu:Podvojné , jednoduché a mzdové účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Akadémia vzdelávania Martin, Malá hora 3 / budova Gymnázia Viliama Pauilnyho Tótha /
Kurz sa poskytuje: Martin
Cena kurzu (cena s DPH):896 EUR
Poznámka k cene:platí pri počte min 7 účastníkov; nezamestnaní zadarmo cez REPAS - informujte sa
Popis akreditácie:Absolvent modulu Podvojné účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením podvojného účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia podvojného účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy. Absolvent modulu Mzdové účtovníctvo sa môže uplatniť ako pracovník mzdového a personálneho útvaru organizácie Absolvent modulu Jednoduché účtovníctvo má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, inštruktážami, cvičeniami, odborným výcvikom zameraným na získanie a upevňovanie praktických zručností.
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Podvojné účtovníctvo
Rozsah modulu:
Právna úprava podvojného účtovníctva v SR ; Majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, Súvaha;
Účtovné záznamy; Hospodárske operácie, účtovné prípady ;Sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania; Syntetická evidencia, analytická evidencia; Oceňovanie v účtovníctve; Účtová trieda 2 – Finančné účty; Dlhodobý majetok Účtová skupina 01 – DNM 02 – DHM odpisovaný 03- DHM neodpisovaný;
Účtová trieda 1 – Zásoby, 11 – Materiál Účtová skupina 13 - Tovar, 12 - Zásoby Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy ; Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky ;Účtová trieda 5 - Náklady, účtová trieda 6 – Výnosy; Archivácia účtovných dokladov; Účtovná uzávierka, účtovná závierka

Mzdové účtovníctvo
Právna úprava mzdového účtovníctva v SR,Pracovnoprávne vzťahy
Pracovný pomer,Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,Mzda a náhrada mzdy,Zdravotné poistenie,Sociálne poistenie,Dávkové vzťahy,Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,Mzdovo – personálna problematika, špecifiká, Vnútroorganizačné smernice

Jednoduché účtovníctvo

Právna úprava jednoduchého účtovníctva v SR
Účtovné knihy a účtovné zápisy v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovné doklady
Zúčtovacie vzťahy
Dlhodobý majetok a zásoby
Účtovná závierka
Evidencia a archivácia účtovných dokladov
Vedenie jednoduchého účtovníctva – vybrané špecifické prípady
Komplexný príklad


Spôsob ukončenia : záverečná skúška písomnou formou / teória, praktický účtovný príklad, vypisovanie účt dokladov
Absolvent kurzov akreditovaných MŠ SR získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Organizačné údaje o kurze:predpokladaný rozvrh výučby 3 krát týždenne v popoludňajších hodinách

úspešní absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Dátum realizácie:19.03.2018 Poznámka k termínu realizácie:uvedený kurz otvárame v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov / min 7 /
Rozsah kurzu:280 h.
Doplňujúce informácie:v cene kurzu je zahrnuté účtovanie na PC / v programoch OMEGA a ALFA / bonus : 50%-ná zľava na semináre poriadané AV v priebehu 1 roka od ukončenia kurzu
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Helena Bačiaková
Telefón:+421 910 114 330
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania Martin
Adresa:Malá hora 3, 036 01 Martin
Informácie o spoločnosti:Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobí prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Od r.2013 všetky pobočky pracujú ako samostatný právny subjekt.
Vzdelávacie aktivity:Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi naše priority patrí tvorba a realizácia vzdelávacích projektov financovaných z fondov Európskej únie.