pozadie
Posledná zmena: 27.10.2017

Kurz Pracovník v službách a obchode

Názov modulu:Základy služieb a obchodu, Základy ekonomiky v službách a obchode, Skladové hospodárstvo, distribúcia, Práca s registračnou pokladňou, Internetový marketing a reklama
Miesto realizácie kurzu:Hotel Satel, Mnoheľova 826/5, 058 01 Poprad
Kurz sa poskytuje: Poprad
Cena kurzu (cena s DPH):390.60 EUR
Popis akreditácie:Akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 1049/2017/97/2
Dátum vydania akreditácie:22.08.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:- Informácie o fungovaní obchodu,
- schopnosť spracovať prvotné doklady prostredníctvom počítača,
- spracovať a vyhodnotiť inventúru,
- schopnosť obsluhovať registračnú pokladňu,
- prehľad v problematike založenia a fungovania internetového obchodu.
Organizačné údaje o kurze:Kurz bude prebiehať od 27.11.2017 do 18.12.2017 v čase od 08:00 do 14:30
Hotel Satel, Mnoheľova 826/5, 058 01 Poprad
Dátum realizácie:27.11.2017
Rozsah kurzu:126 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Richard Scholcz
Ing. Miroslav Babík
Telefón:+421907908807
+421903718926
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IVAKS, s.r.o.
Adresa:Gogoľova 18, 85101 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Cieľ – poslanie spoločnosti – pomôcť ľuďom formou vzdelávania tak, aby boli múdrejší – úspešnejší – spokojnejší – užitočnejší.

• Filozofia a princípy spoločnosti – komplexný rozvoj osobnosti po odbornej aj duševnej stránke so zreteľom na princíp slušnosti , korektnosti, dôvery, partnerstva a vzájomnej pomoci.

• Trhová orientácia spoločnosti je zameraná na nasledovné segmenty :
- Podnikové vzdelávania
- Vzdelávacie programy pre verejnosť
- Rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných
- Eurofondy – tvorba vzdelávacích programov spolufinancovaných z EU

• Produktová orientácia v segmente :
Podnikové vzdelávanie: vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, psychológie, manažmentu, marketingu, ekonomiky a účtovníctva, personalistiky, práce na PC, cudzích jazykov a zvyšovania výkonnosti pomocou relaxačných programov

Vzdelávacie programy pre verejnosť: vzdelávanie v oblasti obsluhy PC, účtovníctva, aranžovania kvetov, cudzích jazykov, komunikačných zručností, psychorelaxačné cvičenia

Rekvalifikačné kurzy: opatrovateľstva, aranžérstva, ľudových remesiel, podnikateľského minima, právneho minima, služieb a obchodu, práce v cestovnom ruchu, práce na PC, účtovníctva, ekonomiky, administratívy, hospodárskej korešpondencie, anglického a nemeckého jazyka, manažmentu, marketingu, relaxačných programov, rozvoja IMŠ zručností a ich vzájomná kombinácia.

Eurofondy: Tvorba dlhodobých vzdelávacích projektov v rozsahu 6 a viac mesiacov zameraných na vzdelávanie v oblasti služieb, obchodu, cestovného ruchu

• Obchodná pozícia :
Služby podnikového vzdelávania našej spoločnosti využili partneri Slovnaft a.s. Bratislava, Považské chemické závody a.s. Žilina, Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, Váhostav a.s. Liptovský Hrádok, Coore computer s.r.o. Bratislava, Estap Fiľakovo s.r.o., Ratiopharm Slovensko s.r.o., PRO BEAUTY s.r.o. Martin, SVAMAN spol. s r.o. Myjava, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, TEHOS s.r.o. Dolný Kubín, ABISET s.r.o. Malacky, Obecné úrady v regióne Martina, Dopravný podnik Bratislava a.s., Slovenská akadémia vied, ŽOS Vrútky, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s., Slovenská pošta, a. s. a iní.

Spoločnosť IVAKS s.r.o. doteraz zrealizovala v spolupráci s ÚPSVaR vyše 800 rekvalifikačných a poradenských kurzov v regiónoch Bratislava, Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Dunajská Streda, Nitra, Vráble, Nové Zámky, Topoľčany, Myjava, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Martin, Čadca, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a i..

• Technické zabezpečenie – spoločnosť je vybavená dostatočným množstvom vlastnej didaktickej , výpočtovej a audiovizuálnej techniky, ktorou zabezpečujeme učebne v ktoromkoľvek meste na Slovensku podľa potrieb zákazníka.

• Veľkosť spoločnosti – spoločnosť je z účtovného hľadiska definovaná ako malý – stredný podnikateľský subjekt predstavujúci cca 40 členný kolektív interných a externých spolupracovníkov.

• Distribučné kanály – vzdelávanie zabezpečujeme na „kľúč“ priamym predajom u zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY: 1. ODBORNOSŤ : Projektový manažment Líder ako pracovná pozícia Kauč, mentor, ako nástroj riadenia Efektívny vedúci tímu Marketingový manažér Hovorca, PR manažér Mediátor Obchodný reprezentant Ekonomika, administratíva a účtovníctvo Právo, legislatíva, dane Profesionálna sekretárka/asistentka Skladník , pracovník v logistika Pokladník Aranžérka Opatrovateľka 2. VÝKONNOSŤ : Manažment zmeny – change manažment Výkonná organizácia, riadenie výkonnosti Hodnotenie zamestnancov Riadenie tímov Tímová efektivita Osobná efektivita a motivácia Obchodné zručnosti – efektívne vyjednávanie Predajné zručnosti – efektívne techniky predaja Cross – selling, up - selling 3. PROFESIONALITA : Cesta k profesionalite Organizácia seba samého, dosahovanie cieľov, časový manažment Komunikácia, vyjednávanie, predchádzanie, riešenie konfliktov Argumentačné techniky vyjednávanie Využívanie IT v praxi 4. STAROSTLIVOSŤ O FYZICKÉ ZDRAVIE: Starostlivosť o pohybový aparát – praktikum na pracovisku Preventívna starostlivosť o srdcovo – cievny systém - praktikum Diagnostika pomocou Medical dinamic a AMP Prvá pomoc v život ohrozujúcich situáciách 5. STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov Meranie psychickej výkonnosti Prevencia proti stresu Psychorelaxačné cvičenia 6. MOTIVÁCIA A ANGAŽOVANOSŤ: Angažovanosť, budovane dôvery na pracovisku Motivačné vedenie ľudí Meranie angažovanosti Osobná efektivita a motivácia 7. OSOBNOSŤ : Základy asertívneho prístupu Osobný rozvoj, budovanie úspechu, seba presadenie Rozvoj kreativity Motivácia, budovanie hodnôt Predajné a obchodné zručnosti Obchodná matematika Vyjednávanie Motivačný leadership Manažérska komunikácia Časový manažment Predchádzanie, riešenie konfliktov Efektívna komunikácia a asertivita Umenie prezentácie Taktika obchodu a biznis protokol Manažérske stimulácie