pozadie
Posledná zmena: 08.02.2017

Kurz Obecné sociálne podnikanie

Miesto realizácie kurzu:Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 832 35 Bratislava 1
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:náklady na realizáciu školenia hradí organizátor
Popis akreditácie:Akreditácia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo akreditácia: 3497/2016/124/1
Dátum vydania akreditácie:16.09.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ciele vzdelávacieho programu
- Účastníkom poskytnúť dostatočné penzum teoretických informácií a praktických poznatkov, vďaka ktorým budú schopní úspešne iniciovať a viesť sociálny podnik zriadený obcou vo svojom vlastnom prostredí
- Účastníkov motivovať ku založeniu a vedeniu obecného sociálneho podniku a posilniť ich podnikateľské zručnosti a myslenie
- Účastníkov oboznámiť s úspešnými príkladmi sociálneho podnikania tak zo Slovenska ako i zahraničia a pomôcť im s prípravou úspešných podnikateľských plánov, ktoré môžu byť podkladom pre ich ďalšie aktivity a grantové výzvy

NÁZVY ODBORNÝCH TÉM:
- Obecný sociálny podnik ako súčasť strategického rozvoja územia
- Marketing obecného sociálneho podniku
- Manažment ľudských zdrojov s dôrazom na spoluprácu s ľuďmi znevýhodnenými na trhu práce a na ich podporu
- Sociálne podnikanie v kontexte platnej legislatívy
- Inovácie v sociálnom podnikan
- Tvorba podnikateľského plánu sociálneho podniku
- Riadenie finančných procesov v podmienkach obecného sociálneho podniku
Organizačné údaje o kurze:Termín konania:
27.2. – 3.3.2017

Miesto konania:
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 832 35 Bratislava 1

Cena: BEZPLATNE

Kurzy jarnej školy Obecného sociálneho podnikania budú realizované každodenne od pondelka do piatku.
Kurzy budú realizované v štyroch 90 minútových blokoch denne (blok 1: 8.30-10.00, blok 2: 10.30-12.00; blok 3: 13.00-14.30; blok 4: 15.00-16.30). Počas podujatia bude zabezpečené občerstvenie.
Vo večerných hodinách môžu byť na základe dohody s účastníkmi realizované neformálne stretnutie so zástupcami fungujúcich sociálnych podnikov.
Kurzy budú prebiehať interaktívnou formou, od účastníkov sa očakáva aktívna účasť. Počas jarnej školy by mal byť každý z účastníkov schopný identifikovať podnikateľskú príležitosť a vypracovať podnikateľský plán.
Dátum realizácie:27.02.2017 Poznámka k termínu realizácie:Kurz bude prebiehať ako intenzívne 5 dňové školenie v termíne od 27.2.2017 do 3.3.2017
Rozsah kurzu:76 h.
Doplňujúce informácie:Kurz Obecného sociálneho podnikania organizoval EPIC minulý rok v troch mestách: Bratislava, Lučenec a Košice. Školenie malo vysokú účasť najmä z radov primátorov, starostov, predstaviteľov miestnych úradov prác a taktiež predstaviteľov rozvojových agentúr. Na školení sa zúčastnili taktiež osoby, ktoré sa zaujímajú o tému sociálne podnikanie.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Michal Hrnčiar
Telefón:+421940727389
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Nezisková organizácia EPIC
Adresa:Panenská 29, 811 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Nezisková organizácia EPIC bola na Slovensku zaregistrovaná svojou materskou organizáciou EPIC Assist 19. júna 2012. Pôsobíme v oblasti skvalitňovania služieb zamestnanosti a zvyšovania zamestnanosti ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením.

Hlavné ciele:

- Ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín
- Iniciovať a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni
- Zvyšovať povedomie o zamestnávaní ľudí s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia
- Poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny
Vzdelávacie aktivity:Kurz Obecné sociálne podnikanie - kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Číslo akreditácie: 3497/2016/124/1