pozadie
Posledná zmena: 07.06.2017

Kurz Mediátor - odborná príprava mediátora

Miesto realizácie kurzu:MKC SOVA, Horná 54, Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):610 EUR
Popis akreditácie:3311/2013/5/2
Dátum vydania akreditácie:08.02.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent kurzu ovláda základné poznatky z právneho systému SR, základy práva a odvetvia občianskeho, pracovného, obchodného a rodinného práva. Tieto poznatky vie efektívne aplikovať v procese mediácie tak, aby nespôsobil škodu žiadnej zo sporových strán. Ďalej absolvent ovláda základy interpersonálnej komunikácie a techniky efektívnej komunikácie, ktoré dokáže efektívne využiť v mediačnom procese. Má poznatky z teórie konfliktov, dokáže identifikovať konflikt,určiť jeho typ, zistiť príčiny, zdroje jeho vzniku, dokáže identifikovať postoje a záujmy sporových strán v konflikte a dokáže ho efektívne riešiť formou mediácie. Absolvent má osvojené zručnosti samostatne viesť mediačné konanie a doviesť sporové strany k vzájomnej dohode. Ovláda etické princípy výkonu mediačnej činnosti, je zodpovedný za svoje konanie v roli mediátora, je schopný sebareflexie a spolupráce s ostatnými odborníkmi v rámci mediačného konania.
Organizačné údaje o kurze:Členenie kurzu:
1. Základy právneho poriadku (50 hodín).
2. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov (50 hodín).
3. Tréning sociálnych zručností a pravidlá správania sa mediátora (50 hodín).
4. Vedenie procesu mediácie a príprava dohôd (50 hodín).
Dátum realizácie:15.07.2017
Rozsah kurzu:200 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Peter Maľa, PhD.
Telefón:+421907430182
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:OZ Mediačno-konzultačného centra Sova
Adresa:Velkolucká 9, 962 31 Veľká Lúka
Informácie o spoločnosti:Občianske združenie je platformou pre mediátorov a pre širokú verejnosť s cieľom informovania a vzdelávania v oblasti mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Vzdelávacie aktivity:OZ MKC SOVA realizuje akreditované rekvalifikačné vzdelávanie v mediácii a ďalšie profesijné vzdelávanie mediátorov.